case-study-saitama-img-3

เมื่อวัดคันชักโดยใช้เครื่องสแกนที่ควบคุมด้วยหุ่นยนต์แล้ว มาโคร PolyWorks|Inspector™ จะนำเข้าข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มิติและรายงานข้อบกพร่องโดยอัตโนมัติ